ایده نو در زمینه نمایش

1 انتخاب وگروه بندی با توجه به استعداد کارآموزان

2 استفاده از استادیوم ها ومحیط مناسب و مخصوص

3 تمرین و آموزش زیر نظر کارشناسان و استادان

4 پیاده سازی تئوری وعملی پروژه ها

5 ساخت نمایش نامه های شخصی وعدم کپی برداری از طرح های دیگر

6 استفاده از نرم افزار های مخصوص

7 تمرین وتکرار مرتب و بهنه سازی زمان

8 ایجاد دوره های آموزشی وسپس شروع کار

9 ایجاد نمایش نامه های مجاز با هنجار های کشورتیم آموزشی فنی و حرفه ای هوگل