ایده نو در زمینه موسیقی

1 گروه بندی و جدا سازی گروه ها از روی استعداد کارآموزان 

2 استفاده از جدید ترین نرم افزار های اهنگ سازی

3 تمرین و آموزش زیر نظر استاد و کپی برداری ار نمونه کار

4 الگو گیری از بیت های ثبت شده و استاندارد

5 ساخت ترک های مجاز با هنجار های کشور

6 استفاده از ادوات نوازندگی نو و استاندارد

7 تمرین وتکرار مرتب مقایسه ترک های قدیمی با ترک های جدید

8 بهینه سازی زمان دقت و سرمایه و درنتیجه چکیده کار


تیم آموزشی فنی و حرفه ای هوگل