ایده نو در زمینه گرافیک


1 محیط شرایط و تدریس به گونی ای باشد

که تمام استعداد های کار آموز شکوفا شود

2 الهام گرفتن از محیط  در طراحی ها

3 استفاده از جدید ترین متد ها طرح ها وابزار ها در آموزش ها

4 استفاده از لباس های مناسب با رشته مربوطه

5 ایجاد طرح های نو با استفاده از تجارب کارشناسان این رشته

6 استفاده از نرم افزار های این رشته برای بهنه کردن زمان سرمایه و نتیجه

7 چک کردن نمونه های مشابه در بازار قبل از شروع کار

8 الگور گرفتن از نمونه های مشابه و ارتقاء آن

9 استفاده از تمام فرضیه ها و طرح های نو برای نتیجه ای عالی


تیم آموزشی فنی و حرفه ای هوگل